Kommunaldepartementet og digital modernisering

I Norge er det KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for koordinasjonen av politikken på dataområdet. KMD har også et overordnet samordningsansvar. Det innebærer at KMD må identifisere de mange problemene som ikke kan løses av én etat, men må takles av en samarbeidende gruppe etater. KMD jobber derfor mye med de andre departementene for å følge opp ulike tverrsektorielle tiltak, eller å ta initiativ til nytenkning og nye samarbeidsformer.

Det gjelder naturligvis særlig samarbeid mellom ulike kommuner på IKT-feltet, som i mange tilfeller kan være et slags preludium til en sammenslåing på et kommunal_og_moderniseringsdeptsenere tidspunkt. Dette arbeidet er ofte krevende pga. kryssende eller uklare ansvarsforhold og en tendens til imperiebygging på den ene siden og ansvarsfraskrivelse på den andre. Vi i Kommunen Digitalt jobber mye med å klargjøre de forventninger brukere bør ha i forhold til denne typen samarbeid, og setter mye inn på å få tydeliggjort rolleforståelsen til aktører i både politisk ledelse og byråkrati. Det trengs en viss fintfølelse og teknisk innsikt for å unngå å tråkke i salaten, og vi har den erfaringen som er nødvendig for å forberede deg og din stab til å fremstå som kompetente og opplyste på området.

KMD er også aktivt involvert i EUs arbeid med IKT. Det innebærer at det også kan være muligheter for EU-midler i kommunekassen. EU jobber blant annet med å etablere et felles marked for digitale tjenester, og realiseringen av dette er et så viktig prestisjeprosjekt at det benyttes kraftige subsidier. For å få tilgang til slike midler er det selvfølgelig nødvendig med en europeisk outlook og evne til å samarbeide på tvers av landegrensene. Av disse årsakene er det først og fremst kommuner som grenser mot Sverige (og dermed EU) at dette er mest aktuelt. Det er imidlertid i prinsippet ikke noen grunn til at ikke andre kommuner også kan delta.