Hvorfor det er viktig med digitale kommuner

Kommunendig 2Det er vel mange av oss som har opplevd hvordan servicen kan være i det offentlige generelt og i kommunene spesielt. Mye er bra, men det er fremdeles rom for forbedring. Blant annet innenfor dette med digitale løsninger er det mye som kan gjøres. Dette er en prosess som er godt i gang, men det er langt igjen til de optimale løsningene er på plass. Hvorfor dette er viktig skal vi se nærmere på i denne bloggartikkelen.

Hvorfor digitale løsninger?

Kommunendig3For det første er det vel ingen som er i tvil om at økt bruk av digitale løsninger gir en enklere hverdag for de aller fleste. Ved å gi innbyggere og næringsliv selvbetjenings-løsninger vil både tilgjengelighet og brukervennlighet økes. Samtidig kan kommunene automatisere tjenester som frigjør ansatte til å utføre annet viktig arbeid.

Kommunene kan drive både mer effektivt ved å automatisere tjenester til innbyggere og næringsliv. Samtidig gir det bedre service. Når innbyggerne og bedriftene kan betjene seg selv, blir kommuneøkonomien romsligere ved at ressurser frigis til å utføre andre velferdsoppgaver. Stram kommuneøkonomi presser også på for digitalt samarbeid på tvers av eksisterende og nye kommunegrenser. Samtidig åpner nettopp dette opp for nye muligheter. Derfor bør kommunene digitalisere både systemer og tjenester. Mulighetene er mange.

Ved blant annet elektronisk saksbehandling og nye kommunale nettsider kommer den digitale kommunen på plass. Der får innbyggerne løst mange av sine behov ved hjelp av noen tastetrykk samtidig som de slipper lang saksbehandlingstid. En god ide kan for eksempel være at kommunene etablerer en egen «Min Side». Der kan innbyggerne se statusen på sine saker og følge korrespondansen mellom kommunen og seg selv. Langt større grad av elektronisk saksbehandling må være målet rundt omkring. Der hvor kommunene har digitaliserte søknadsprosesser viser det seg at den løsningen er både effektiv og populær.

Kommunendig4Alle trenger digital kompetanse for å fungere i fremtidens samfunn. Teknologi gjør både kunnskap mer tilgjengelig, og den utfordrer, endrer og forbedrer måtene vi lærer på. Da kan en økt bruk av digitale løsninger i kommunene også føre til at alle får økt sin kompetanse på området.

I tillegg til at økt digitalisering gir større tilgjengelighet, brukervennlighet og økt kundefokus, så har det også en grønn eller miljømessig effekt. Mindre bruk av papir sparer skog og transport. Dette gir mindre forurensning. Den samme miljøvennlige effekten får du også ved at du ikke behøver å kjøre en tur til kommunen med bilen for å levere et brev eller dokument til en saksbehandler. Sitter du hjemme forurenser du ikke.

Økt digitalisering gir mer effektivitet, brukervennlighet og fri-gjøring av ressurser

Kommunendig 1Hensikten med digitaliseringen av kommunene er effektivisering for begge parter. Både for innbyggerne og kommunen. Medarbeiderne i kommunene kan bruke mindre tid på administrasjon og mer av tiden på økt og bedre tjenesteproduksjon til glede for befolkningen. Om politikerne rundt omkring følger opp i forhold til dette, vil det også gjøre kommunene attraktive for investeringer, mennesker og ideer som vil skape nye tjenester og produkter basert på IKT. For innbyggerne gir det en enklere og smidigere hverdag. Med andre ord en vinn-vinn-situasjon.