Digital omstilling til en grønn hverdag

IKTNorge som nasjon er inne i en omstillingsperiode. Dette har vi ikke hatt behov for på mange tiår. Fremtidens arbeidsplasser skapes gjennom satsing på ny teknologi og innovasjon. Regjeringen i Norge har ønsket å øke omstillingstakten. Dette ved å legge til rette for løsing av oppgaver både bedre og grønnere, samt slippe fri skaperkraften og derigjennom skape verdier. Dette vil gi Norge nye og flere ben å stå på, ved at det skapes nye trygge arbeidsplasser og en bærekraftig fremtid.

Det er påpekt at IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet. Det betyr at både det offentlige og næringslivet skal utnytte de mulighetene som digitaliseringen gir, samtidig som myndighetene legger til rette for økt digital innovasjon. Fra myndighetenes side er målet for IKT-politikken å skape en enklere hverdag for enkeltpersoner, bedrifter, kommuner og det offentlige forøvrig. Tanken bak har vært og er, å legge til rette for mer effektiv produksjon og verdiskapning i det norske samfunnet. Derfor er det viktig med en klar digital agenda eller strategi. Norge er et av de mest digitalt modne landene i hele verden, og har hatt en god utvikling av digitale offentlige tjenester. Disse har likevel fremdeles et potensiale til å bli mer brukervennlige. Produktivitetsmessig er det fremdeles mye å hente ved å utnytte potensialet som ligger der. I offentlig sektor er et bedre samarbeid en viktig faktor i tiden fremover. Fra regjeringens side er det varslet et taktskifte i digitaliseringen, ved at nye virkemidler skal gi mer brukerrettede tjenester og en mer effektiv offentlig sektor.

Derfor bør lønnsom bruk av teknologi være kjernen i omstillingen. Norge scorer høyt på digitalisering, men vi er ikke på topp. Derfor må vi forbedre oss for å bli en ledende IKT-nasjon. Vi ligger godt an i utbyggingen av digitalteknoligi. Digitaliseringen gjør både bedrifter og offentlig sektor mer miljøvennlig. Digital postkasse i det offentlige erstatter store postutsendelser og reduserer klimautslippene. Dermed kan man si at de beste digitale løftene gir oss en grønnere offentlig sektor samtidig som den også blir enklere og bedre. På samme tid øker også digitaliseringen tempoet i utviklingen av andre klimavennlige teknologiske løsninger. Blant annet vinner fornybar energi terreng raskere med smarte digitale løsninger.

IKT1Fra regjeringens side er det også blitt fokusert på grønn omstilling. Problemstillinger som er luftet er hvordan Norge skal takle fremtidens digitale hverdag, samt hvordan digitale løsninger kan bidra til grønn og bærekraftig vekst. I en tid hvor det er stort fokus på omstilling og etablering av nye arbeidsplasser, kommer også IKT-sektoren inn i bildet. Statsminister Erna Solberg har sagt at det skal lønne seg å investere i grønne løsninger for fremtiden, og at det innenfor IKT er et potensiale tilstede for å redusere CO2-utslippene med hele 30 prosent innen år 2030. Økt fokus på digitalisering fremover vil også heve kompetansen.

En grønnere og mer digital fremtid må skapes i den omstillingsperioden Norge er inne i nå. Med de utfordringer vi har og behovet for å skape nye arbeidsplasser. Teknologiene som allerede preger livene våre peker mot et mer miljøvennlig og grønt Norge. Derfor ligger det et stort potensiale i det å hente ut mer velstand og vekst i de teknologi- og kunnskapsressursene vi allerede besitter.