Digital Agenda for Norge

Norge har etter hvert fått en omforent IKT-politikk (IKT står som de fleste vil vite for informasjons- og kommunikasjonsteknologi) oppsummert i en Digital Agenda. Formålet er fornyelse, forenkling, og forbedring av offentlig sektor gjennom nye IT-løsninger og nye kommunikasjonsformer. Dette skal være med på å muliggjøre en ny næringspolitikk og ny utnyttelse av teknologiens potensial for innovasjon, entreprenørskap, arbeid, og verdiskaping som gir blanke skattekroner i kassene. Samtidig handler IKT-politikk og Digital Agenda også om demoafrica-15428_1280krati og menneskerettigheter, fordi det dreier seg om borgernes rett til å vite hva som foregår og deres muligheter til å påvirke sin egen hverdag.

Regjeringen har kommet frem til at IKT sannsynligvis kan bidra til å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig, og at det kan gjøre arbeidsfolk, ledere og folkevalgte mer produktive og innovative. Av den grunn finnes det betydelige beløp tilgjengelig for kommuner som er villige til å tenke og satse stort på dette feltet. Vi i Kommunen Digitalt kjenner disse mulighetene inn og ut og kan hjelpe din kommune på veien mot å bli en digital foregangskommune.

Det som er spesielt viktig dersom man ønsker å utløse statlige midler til teknologisk fornyelse er å ha en klar, tydelig, og enhetlig kommunal strategi som ikke bare innebærer gradvis fornyelse, oppgradering, eller utskiftning av ett og ett system, men som ser hele kommunens sett av løsninger som en helhet – både med tanke på dagens situasjon, men også, og enda viktigere, i fremtiden. Til dette vil kommunen din trenge fagfolk med betydelig fagkompetanse og innovativ kraft, med ressurser og spesialisert kunnskap utover det de fleste kommuner sitter på. Her kommer Kommunen Digitalt inn, fordi vi evner å utarbeide langsiktige planer og strategier som blant annet også inkluderer en vurdering av fremtidige behov basert på analyser av næringsstruktur og demografi i kommunen så vel som antatt fremtidig utvikling på den teknologiske siden.